درخواست همکاری

لطفا شماره منزل یا محل کار ثبت گردد.
این خط در واتساب یا تلگرام فعال باشد.
مشخصات و نسبت صاحب شماره را ثبت نمایید.
رشته و دانشگاه محل تحصیل را ثبت نمایید.
اسم و شماره تلفن معرف خود را ثبت نمایید.
مجموع سال های کاری - محل کار و سمت خود را کامل ثبت نمایید. مثال : 14 سال
در مقطع متوسطه رشته های تحصیلی ثبت گردد.
در صورت داشتن محتوای الکترونیکی حتما نمونه ای برای مرکز ارسال نمایید.
بر اساس جلسات 90 دقیقه ای ثبت نمایید.